Pwyllgor Chwaraeon a Hamdden

Mae’r gymdeithas yn darparu ac yn rheoli cyfleusterau hamdden ym mharc y pentref sydd y tu ôl i’r ysgol.  Fe’i ffurfiwyd yn 1977 o ganlyniad i lwyddiant y dathliadau Jiwbilî Arian y Frenhines Elisabeth. Mae’n ymgorffori trefniadau ar gyfer y Sioe Arddwriaethol ar y pryd ond pwyllgor ar wahân ffurfiwyd flwyddyn yn ddiweddarach yn benodol i drefnu’r sioe.

Gan fod yr ysgol newydd wedi’i hadeiladu ar y cae yr hen ysgol, roedd angen gwneud trefniadau pellach ar gyfer maes chwarae newydd.  Gwnaed hyn mewn cydweithrediad â’r Adran Addysg  Cyngor Sir Dyfed a Chymdeithas Chwaraeon a Hamdden ar dir a brynwyd oddiwrth Mr a Mrs Morris Rhoslyn o Beilisyfi, Llangain.

Gosodwyd y caeau chwarae ar brydles i Glwb Pêl-droed Llangain, mae’r cyrtiau tenis yn cael eu prydlesu i Glwb Tenis Llangain, ac offer chwarae yn cael ei ddarparu ar gyfer defnydd y ieuenctid yn y pentref.  Ers y Mileniwm, mae’r gymdeithas wedi bod yn weithgar yn codi arian er mwyn darparu offer chwarae newydd, ac i ddiweddaru y rhai presennol.  I’r perwyl hwn, cafwyd cais a gyflwynwyd i “Chwarae Cymru” yn llwyddiannus a arweiniodd at grant o £ 2,500.

Mae Parc Sglefwrdd wedi ei adeiladu er cof am James Preece a gollodd ei fywyd yn drasig pan yn bymtheg oed, wrth seiclo yn y pentref yn 2001.  Mae’r arian a godwyd o ganlyniad i haelioni yr Ysgol Maridunum y Frenhines Elisabeth, y teulu a chyfeillion James Preece , trigolion Llangain a gyda chefnogaeth ariannol Mr Mark James, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae’r Pwyllgor yn awr yn chwilio am aelodau newydd yn enwedig rhieni â phlant ifanc yn y pentref i ymuno a chwyddo y pwyllgor sydd wedi dod yn dihysbyddu mewn niferoedd yn y blynyddoedd diwethaf.  Yn gryfach gyda’n gilydd wrth symud ymlaen yn bositif yn y degawd nesaf!

Ceir rhagor o wybodaeth oddiwrth nail ai y Cadeirydd, Helen Scott,  2 Coedlan Coedmor (ger y neuadd goffa), Llangain.  Ffôn :  07975  943  644.  Ebost : hellywelly7@gmail.com  neu yr Ysgrifennydd, Sian Williams, Clomendy, Llangain.  T :  241 300.    

This page is also available in: English