Hanes

PANEL GWYBODAETH LLANGAIN  (Geiriau yn unig.  Gwelir llun y panel o dan MAPIAU)                                                                 DS. Mae * yn dynodi Dim Mynediad i’r Cyhoedd                                                                                                                                      Poblogaeth – 573 (Cyfrifiad 2011)

GWOBRAU                                                                                                                                                                                           PENTREF TACLUSAF 1985 1988 1989                                                                                                                                                            CYMRU YN EI BLODAU 1992 1993 2003 2004 – Morfa Bach                                                                                                                     PENTRE’R FLWYDDYN 1998 1999 – Amgylchedd, 2001 – Pob Categori, 2002 – Amgylchedd a Ieuenctid, 2003 – Busnes a TG.

LLANGAIN                                                                                                                                                                                                                            Saif Llangain ar lannau’r Afon Tywi, ac mae ffiniau’r plwyf yn ymestyn bron o Dre-Ioan i Lansteffan mewn un cyfeiriad ac o Langynog hyd at yr afon i gyfeiriad arall.  Mae’r plwyf hwn, sy’n cynnwys bron 3,000 o erwau yn gyfuniad o gefn gwlad godidog a bryniau gwyrddlas yn cyrraedd 350tr / 105m (Pwynt Trig ) a choetiroedd ysblennydd.

ARFBAIS Y CYNGOR                                                                                                                                                                                                          Rhoddwyd yr arfbais hwn gan y Cyngh. Haydn Williams er cof am ei rieni sef Evan John Williams a Nellie Williams o Glascoed (gynt o Penycoed a Coedmor). 

Mae’r symbol, sef ysgub o ŷd, yn dynodi asgwrn cefn y gymuned amaethyddol hon.  O gwmpas y symbol hwn gwelir tair nodwedd leol (Castell Moel, Capel Smyrna ac Eglwys y Plwyf) ac mae’r dderwen i’w chanfod mewn nifer o enwau yn y pentref.

CYN-HANES                                                                                                                                                                                                                    Ceir rhai cromlechi yn yr ardal, yr enwocaf yw Meini Llwydion a Choetenau Myrddin.  Claddfeydd teuluol oeddynt sy’n dyddio o’r cyfnod Neolithig. (c.3000CC).

CASTELL MOEL *                                                                                                                                                                                                 Nodwedd leol yw hwn uwchben y tro miniog ar y B4312.  Safai’r adfeilion o’r tŷ trawiadol yr Oesoedd Canol hwyr o hyd.  Ni fu erioed yn gastell, ond yn hytrach cartref a adeiladwyd ar gyfer y teulu Reed ar ddechrau’r 15ed ganrif.  Yn wir, roedd yn adfeilion erbyn oes Elisabeth.  Mae’n bosibl bod yma amddiffynfa bridd ar ryw adeg, a chred rhai mai ger yr Hen Gastell y safai hon.  Castell mwnt a beili fyddai hwn yn ddiau.  Mewn amserau cynt, arferai llongau angori o dan y castell i ddadlwytho eu nwyddau i longau ysgafnach a’u cludo i Gaerfyrddin.

YSGOL                                                                                                                                                                                                                                      Adeiladwyd Ysgol Gynradd Llangain yn 1875 ar ysgol newydd yn 1977.  Erbyn hyn mae ‘Yr Hen Ysgol’ yn breswylfa.

EGLWYS Y PLWYF                                                                                                                                                                                                           Adeiladwyd yr eglwys bresennol, sef Eglwys Sant Cain yn 1871.  Mae murluniau hyfryd o deils o amgylch yr allor er cof am y teulu Gwyn, Pilroath a Phlas Cwrthir.  Ceir yno hefyd gwpan cymun o oes Elisabeth dyddiedig 1576.

CAPEL SMYRNA                                                                                                                                                                                                            Mae Capel yr Annibynwyr yn nodwedd amlwg.  Adeiladwyd yn wreiddiol yn 1835. Ailadeiladwyd yn 1865.  Capel presennol 1915.  Pwrpas y stabl fach oedd cysgodi ceffylau yn ystod gwasanaethau’r capel.  Defnyddiwyd y llofft fel festri.

NEUADD GOFFA                                                                                                                                                                                                                  Adeiladwyd 1963.  Agorwyd 1964.  Er cof am y rhai a laddwyd yn y ddau Rhyfel Byd.  ‘Dros ryddid collasant eu gwaed’.

COEDMOR*                                                                                                                                                                                                                          Adeiladwyd y breswylfa hon yn 1968 ar gyfer Mr a Mrs E J Williams, ffermwyr wedi  ymddeol o Pen-y-coed.  Yn wreiddiol, roedd y tir yn eiddo i’r teulu ac mae’r enw Coedlan Coedmor yn cydnabod y cysylltiad lleol parhaol.

BWTHYN Y FELIN                                                                                                                                                                                                           Hen felin wlân oedd hon a gyflogai bedwar o weithwyr llawn amser yn ei dydd.  Caeodd Melin neu Ffatri Llangain yn y 1940au.

PLAS CWRTHIR*                                                                                                                                                                                                               Adeiladwyd y plasty tô dwbl hwn tua chanol y 19eg ganrif.  Y preswylydd cyntaf oedd William Edward Bevan Gwyn o Pilroath.

LLWYNDU*                                                                                                                                                                                                                         Adeiladwyd y plasty hwn yn ystod hanner cyntaf y 19eg ganrif.  Bu’r Capten Henry Harding yn byw yno rhwng 1821 a 1823 ac wedi hynny bu’n gartref i Frederick Philipps,Y.H.  Yn 1906, aeth yn eiddo i Charles Bankes Davies.  Mae ganddo borthdy uchaf as isaf.  Enw gwreiddiol y porthdy uchaf  sef ‘The Beeches’ oedd ‘Chweched’, cyfeiriad at y chwe heol.

PILROATH*                                                                                                                                                                                                                       Saif Pilroath ym mhen deheuol y plwyf uwchben y man lle llifa Nant Rhoth i Afon Tywi.  Yn 1902 prynwyd yr eiddo gan T J Harries, MBE, JP, a chododd y plasty presennol.  Tan 1994, roedd yr eiddo hwn a fu’n gartref i dair cenhedlaeth o’r teulu Harries, yn eiddo i’r Cyngh.Sir, Arthur Harries, CBE, JP, MRCVS.

FERNHILL*                                                                                                                                                                                                                       Maenordy c.1723.  Mae’n fwyaf adnabyddus fel y man lle’r arferai’r bardd enwog Dylan Thomas dreulio ei wyliau haf pan yn blentyn.  Cafodd y tŷ ei anfarwoli yn un o’i gerddi enwocaf a elwir ‘Fernhill’.                  

‘Now as I was young and easy under the apple boughs
About the lilting house and happy as the grass was green.
And as I was green and carefree, famous among the barns
About the happy yard and singing as the farm was home’.

Trigai y crogwr cynorthwywr y sir sef Robert Evans yma yn ystod ail hanner y 19eg ganrif.

BRYNDERI*                                                                                                                                                                                                                     Adeiladwyd y breswylfa gŵr bonheddig hwn tua 1928 fel cartref ymddeoliad ar gyfer y Parch. Evan Jones BD, Ficer Llangain 1900 – 1934.

COED CADW                                                                                                                                                                                                               Dyma elusen fwyaf Prydain sy’n ymwneud yn unig â chadwraeth coed trwy brynu a rheoli.  Prynwyd Coedwigoedd Castell Moel yn 1993 ac mae’r safle bellach ar agor i’r cyhoedd.

BYWYD GWYLLT                                                                                                                                                                                                                  Mae’r cyfuniad o goetir, meysydd, gwrychoedd, nentydd, glan yr afon a’r chwarel yn cynnig amrywiaeth eang o wahanol gynefinoedd ac yn creu noddfa bwysig iawn i bob math o fywyd gwyllt.  Ymhlith yr adar a welir yma’n aml ceir y curyll, y cudyll glas, y bwncath a’r gnocell fraith leiaf.  Tyf hen flodau’r maes yn ymyl coed derw, bedw, helyg a gwern.

PANTYDDERWEN                                                                                                                                                                                                         Bwthyn bychan oedd hwn yn wreiddiol ac ar un adeg yma oedd Swyddfa’r Post a’r siop losin leol.  Addaswyd y lle yn dŷ tafarn yn 1979.

PANTYRATHRO                                                                                                                                                                                                              Adeiladwyd gan James Richards ar ddechau’r 19eg ganrif fel canlyniad o werthu cynnyrch llaeth i Lundain ar ddyfodiad y rheilffordd.  Addaswyd y plas yn westy lleol yn y 1970au.

Cynhyrchwyd gan Signspeed, Sir Benfro                                                                                                                                                     Dyluniwyd a darluniwyd gan Sarah Lees, Llandybie                                                                                                                               Testun hanesyddol o LYFR LLANGAIN gan Haydn Williams (Halsgrove, 2007)                                                                           CYNGOR CYMUNED LLANGAIN 2010

This page is also available in: English